‘Wij zijn tegen groot-Leiden’

Foto: Jaap Haasnoot

Tekst: Edwin de Mol

Op de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Provinciale Staten prijkt op nr 2 de naam van Jaap Haasnoot, raadslid en fractievoorzitter van KiesKatwijk in de gemeente Katwijk. De fractie van 50PLUS kreeg twee zetels bij de vorige verkiezing.

De nummer 2 op de lijst van 50PLUS is helder over zijn provinciale ambities. “Ik wil graag meer energie steken in de provincie omdat ik denk dat ik daar het belang van ouderen beter kan dienen.”  

“De provincie moet socialer worden,” zegt Jaap Haasnoot als hem naar speerpunten wordt gevraagd. “Het lijkt vooral om beton en asfalt te gaan. Mensen sluiten achteraan.” 50PLUS wil opkomen voor gewone mensen, zo geeft Haasnoot aan. “De overheid werd afgebouwd en vooral mensen in zwakke posities zijn de sigaar.” Haasnoot verwacht dat als de provincie zich weer wat meer op de gewone mensen richt, dit bestuursorgaan vanzelf weer in het vizier komt bij de inwoners.

Haasnoot geeft aan tegenstander te zijn van een ‘groot-Leiden’. “Wij zijn tegen gemeentelijke herindelingen, tenzij gemeenten dat op eigen verzoek zouden willen.” Hij wijst op een onderzoek dat gemeentelijke herindelingen niet goedkoper uitpakken voor inwoners. Bovendien vindt hij het geen taak voor de provincie om gemeenten onder druk te zetten om te fuseren. “Samenwerking is een goed alternatief voor gemeentelijke herindeling,” aldus Haasnoot.

Hij noemt de vergrijzing waarmee de provincie aan de slag zou moeten. “De vergrijzing heeft enorm veel maatschappelijke consequenties maar de enige doelgroep waar de provincie specifiek over praat is die van arbeidsmigranten. Ik hoor de provincie bijvoorbeeld niet over vergrijzing of over mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt eenzijdig op mij over.” Haasnoot voegt er direct aan toe dat huisvesting van arbeidsmigranten in de eerste plaats een werkgeversbelang is die dat dus ook zelf zouden moeten betalen. “De bijkomende enorme maatschappelijke kosten worden nu op de samenleving afgewenteld”

Over de locatie Valkenburg en de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk zegt Haasnoot: “De RijnlandRoute is een voorbeeld dat er op provinciaal niveau meer tegenwicht nodig is. Nu eindigt de RijnlandRoute bij Katwijk met verkeerslichten. Het lijken wel Belgische toestanden: Als het geld op is, stopt de weg.” Verder begrijpt Haasnoot het Wassenaarse standpunt wat betreft de Groene Zone op het Vliegkamp heel goed. “Een goede groene verbinding en buffer is van groot belang voor iedereen.”

Een ander punt waar Jaap Haasnoot in de Provinciale Staten mee aan de slag wil is het ‘Deltaplan vergrijzing’. Deze demografische ontwikkeling vraagt om andere huisvesting met andersoortige woningen en voorzieningen die meer aansluiten op de toekomstige vraag, aldus Haasnoot. “Een goed voorbeeld van hoe de provincie zich socialer zou moeten opstellen”. Als voorbeeld noemt hij nieuwe woonvormen als Knarrenhof en Thuishuis.

Tevens is hij van mening dat bij stadsvernieuwing, op plekken waar dat kan, de bebouwing wat meer de hoogte in moet. “De provincie versteent en het natuurgroen raakt ondergesneeuwd. Dat vraagt om creatieve oplossingen.”