Gemeenteraad akkoord met voorstel realisatie gymzaal Burmanlaan

Foto: gemeente Wassenaar

De gemeenteraad heeft in grote meerderheid ingestemd met de bouw van een gymzaal aan de Burmanlaan. Met een vernieuwend gymzaalconcept wil de gemeente jong en oud uitdagen en stimuleren tot bewegen.

De nieuwe gymzaal wordt primair voor het gymonderwijs van de St. Jozefschool en de Nutsschool gebouwd.
In de avonduren en weekenden kunnen ook andere geïnteresseerden, zoals dans- of sportverenigingen, van de locatie gebruikmaken. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nu al aanmelden bij de gemeente.

Uitdaging, beleving en interactie
Wethouder Hubert Schokker: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk om, naast de traditionele beweegvormen, ook de opties voor moderne beweegvormen, zoals freerunnen en dans, in de besluitvorming mee te nemen. Met dit gymzaalconcept leveren we een positieve bijdrage aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners en dragen we bij aan een hoogwaardig gymonderwijs in Wassenaar.’

Locatie Burmanlaan
De bestaande gymzaal aan de Burmanlaan is vanwege het einde van de technische levensduur in 2017 gesloopt. Voor het gymonderwijs van de twee basisscholen wordt nu busvervoer ingezet. Dit is naast de hoge kosten ook onwenselijk en tijdrovend voor de leerlingen. De nieuw te bouwen sporthal aan de Dr. Mansveltkade op de locatie
van De Kieviten vormt, vanwege de te grote afstand tot de basisscholen, geen realistisch alternatief. Het college
van B & W stelde om deze redenen voor de nieuwe gymzaal wederom aan de Burmanlaan te realiseren.

Proces
Het college zal de planvoorbereiding en detaillering in samenwerking met alle stakeholders vormgeven en nog dit jaar overgaan tot daadwerkelijke aanbesteding. Ingebruikname van de gymzaal is, bij een succesvolle aanbesteding en afgezien van onvoorziene omstandigheden, al voorzien in 2020.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Ook sportverenigingen mogen zich via dit
e-mailadres aanmelden.